Licytacje komornicze » nieruchomości


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Opatowie
Bartłomiej Szyszka
Kancelaria Komornicza, ul. Żeromskiego 1, Opatów, 27-500 Opatów
tel. 158684095 / fax. 158684095
Sygnatura: KM 1526/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2018 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy , Kaczyce Grocholice, 27-545 Lipnik , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1T/00016703/7 .
Opis nieruchomości:
Nieruchomości położonej w obrębie Kaczyce - Grocholice gm. Lipnik składającej się z: Działki ewidencyjnej Nr 47/3 o powierzchni 0,72ha, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie o numerze KI1T/00016703/7. Działka posiada zwarty kształt prostokąta z wyjątkiem południowo – wschodniego narożnika, który stanowi działkę Nr 47/2. Działka Nr 47/3 od strony północnej przylega do asfaltowej drogi dojazdowej na długości 70 metrów, a od strony wschodniej na długości ok. 75 metrów. Wzdłuż granic przy drogach dojazdowych teren zadrzewiony, zakrzaczony w sposób nieuporządkowany. Wykorzystywany zjazd na działkę w północno – zachodnim narożniku. Ukształtowanie terenu płaskie. Kultura rolna – średnia. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, działka położona w miejscowości Kaczyce-Grocholice leży w pasie terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 2 ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z 11.04.2003 r. zmienionej z dniem 30.04.2016 r. przez Ustawę z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. poz. 585) Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Celem przystąpienia do licytacji należy razem z wadium przedłożyć w Kancelarii Komornika dokumenty potwierdzające możliwość nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z wymogami w/w ustawy.
Suma oszacowania wynosi 89 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 750,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 76249000050000450099056477.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Komornik Sądowy
Bartłomiej Szyszka

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń