Licytacje komornicze » domy


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
Maciej Sadys
Kancelaria Komornicza, Rynek 18, Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 2643251 / fax. 18 2643251
Sygnatura: KM 1920/11

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadys na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu z siedzibą przy Ludźmierska 29, 34-400 Nowy targ, pokój 014, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy Traczykówka 71, 34-700 Rabka-Zdrój , dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej Sądu Rejonowego w Limanowej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW NS2L/00013272/5 .
Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny jednorodzinny - obiekt parterowy z poddaszem użytkowym oraz przyziemiem i strychem, murowany w technologii tradycyjnej, oznaczony nr porządkowym 71. Budynek wzniesiony w latach 90 - tych ubiegłego wieku, obecnie niezamieszkały. Obiekt murowany z elementów ceramicznych; stropy żelbetowe; schody z przyziemia na parter żelbetowe, z parteru na poddasze drewniane strychowe; dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Budynek niewykończony na kondygnacji poddasza. Powierzchnia użytkowa - 121,14 m2.
Suma oszacowania wynosi 302 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 500,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/NOWY TARG 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Komornik Sądowy
Maciej Sadys

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń