Licytacje komornicze » grunty


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
Piotr Majdziński
Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 37 38, Gdańsk, 80-840 Gdańsk
tel. 0583223148 / fax. 0583223148
Sygnatura: Km 4035/14

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2018 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9A/E 1.10A, 80-802 Gdańsk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy ul. Magnoliowa/Kalinowa , Straszyn, 83-010 Pruszcz Gdański , dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00239403/2 .
Opis nieruchomości:
działka nr 252/18 o powierzchni 0,0824 ha - pastwiska trwałe. Działka nie posiada uzbrojenia.
Suma oszacowania wynosi 149 500,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 125,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao O.Gdańsk 48 12405400 1111 0000 4918 8255.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
03.01.2018 10:00 - 10:00


oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9a, 80-802 Gdańsk.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Pouczenie:
1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.
2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości .
Komornik Sądowy
Piotr Majdziński

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń