Licytacje komornicze » domy


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie
Jacek Bałdyga
Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 1, Węgrów, 07-100 Węgrów
tel. 257922468 / fax. 257922468
Sygnatura: KM 294/13

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-01-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą przy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy Węgrowska 21, 07-104 Stoczek , dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/00005736/6 .
Opis nieruchomości:
Działka o nr ewidencyjnym 1324/1 o pow. 0,08 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym drewnianym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 112,20m/2, pow. zab. bud. gospod. wynosi 30,80m/2. Budynek mieszkalny drewniany obmurowany z zewnątrz, kryty blachą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. W drewnianym budynku gospodarczym wykonana jest instalacja elektryczna i doprowadzona woda. Nieruchomość nie jest zamieszkała.
Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666,67 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 68102044760000890200220376.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Jacek Bałdyga

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń