Licytacje komornicze » nieruchomości


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach
Karolina Szynalik-Żywicka
Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 14, Myślenice, 32-400 Myślenice
tel. 122721137 / fax.
Sygnatura: KM 41/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, pokój 20, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy , Fałkowice, 32-420 Gdów , dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2Y/00021710/1 .
Suma oszacowania wynosi 25 400,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 933,33 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 15102028920000510200177840. Rękojmię należy wpłacać na wyżej podany rachunek bankowy uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Komornik Sądowy
Karolina Szynalik-Żywicka

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń