Licytacje komornicze » domy


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wałczu
Wadim Gościk
Kancelaria Komornicza, Królowej Jadwigi 1, Wałcz, 78-600 Wałcz
tel. 67 258 29 68 / fax. 67 258 29 68
Sygnatura: Km 3402/14

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadim Gościk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2018 o godz. 14:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny, ul. Bydgoska 13, 78-600 Wałcz, pokój 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy ul. Gospodarska 30, 78-630 Człopa , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1W/00011492/9 .
Suma oszacowania wynosi 283 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 188 666,67 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo O.Wałcz 93 8944 0003 4200 2365 2000 0010.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Komornik Sądowy
Wadim Gościk

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń