Licytacje komornicze » domy


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej
Dariusz Karasiński
Kancelaria Komornicza, osiedle Piastowskie 38, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 061 28 77 200 / fax. 061 28 55 395
Sygnatura: Km 1451/17

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2018 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (...) położonej przy Poznańska , Dachowa, 62-035 Kórnik , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00040019/0 .
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w pośredniej części miejscowości Dachowa na osiedlu domów jednorodzinnych przy drodze utwardzonej asfaltem. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Uzbrojenie techniczne w ulicy: prąd, wodociąg, gaz. Przedmiotowa działka ogrodzona parkanem betonowym, brama i furtka metalowe. Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem, parterowy z poddaszem użytkowym w zabudowie wolnostojącej wybudowany w technologii tradycyjnej zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 3708/06 z dnia 17.07.2006r. wydanego przez Starostę Poznańskiego. Budynek od kilku lat jest nie użytkowany. Fundamenty betonowe, ściany murowane z suporexu, częściowo ocieplone, nie są otynkowane. Strop typu Teriva, dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką, rury i rynny spustowe PCV, okna PCV z roletami zewnętrznymi połaciowe drewniane. Posadzki betonowe, tynki wewnętrzne gipsowe, schody wewnętrzne betonowe, taras betonowy, brak drzwi, pieca i grzejników. Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna - zbiornik bezodpływowy na ścieki, gazowa, c.o. i c.w. będzie z pieca na gaz lub na węgiel oraz przygotowanie instalacji pod kominek z płaszczem, własna studnia. Powierzchnia działki: 1277m2 Powierzchnia użytkowa budynku: 181,7m2 Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 18.00 następnego dnia.
Suma oszacowania wynosi 456 680,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 228 340,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 668,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Śrem 82 10204160 0000 2502 0054 4619.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Komornik Sądowy
Dariusz Karasiński

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń