Licytacje komornicze » nieruchomości


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie
Piotr Tomczak
Kancelaria Komornicza, Słowackiego 14, 63-300 PLESZEW
tel. 627610714 / fax. 627610714
Sygnatura: Km 677/08

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie z siedzibą przy Malińska 21, 63-300 PLESZEW, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy Kolonia Ostrowska , 63-308 Gizałki , dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P00031981/9 .
Suma oszacowania wynosi 431 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 323 250,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie mieszczącym się pod adresem: Malińska 21, 63-300 PLESZEW.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Komornik Sądowy
Piotr Tomczak

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń