Licytacje komornicze » mieszkania


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Leszek Ferczykowski
Kancelaria Komornicza, Mariacka 37, Katowice, 40-014 Katowice
tel. 322068882 / fax. 322068882
Sygnatura: KM 325/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Leszek Ferczykowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z siedzibą przy Francuska 70 A, 40-028 Katowice, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy Sikorskiego 12/48, 40-282 Katowice , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00082994/4 .
Opis nieruchomości:
1/2 udziału w lokalu mieszkalnym składającym się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju usytuowany na VII piętrze budynku 11 kondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego. Powierzchnia użytkowa lokalu: 43,05 m2, powierzchnia piwnicy 2,74 m2
Suma oszacowania wynosi 86 600,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 950,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Katowicach 02102023130000360201185677.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.02.2018 10:00 - 10:30


oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Leszek Ferczykowski

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń